LuQ

LuQ
Kraj:
Polska
www:
http://www.myspace.com/luqdjofficial

LuQ
Polska / Szamotuły/Poznań

Contact:
Mobile: +48 665 384 053
E-mail: [email protected]
GG: 13439249

LuQ – Łukasz Wlazik. Urodził się w 1990 roku w Szamotułach k. Poznania. Muzyką interesował się od najmłodszych lat. Już jako dziecko próbował pogrywać na akordeonie oraz na gitarze basowej w wieku 15 lat w lokalnym, młodym zespole rockowym. Jednak nigdy nie znalazł czasu, by nauczyć się grać na jakimś instrumencie. Nigdy nie podejrzewał, że muzyka klubowa stanie się jego pasją i ucieczka od problemów i szarej rzeczywistości. Zaczęło się wszystko, gdy dostał pierwszy komputer i zaczął kolekcjonować utwory muzyczne. W tym samym czasie wieczorami słuchał „esemesownii” w nieistniejącej już dziś rozgłośni poznańskiej: Kiss FM 93,5 prowadzonej przez duet Kalwi & Remi. Wtedy to zafascynował się utworami z gatunku trance. Z czasem, gdy posiadał już dużo muzyki w swojej kolekcji, zaczął organizować dyskoteki w szkole podstawowej, do której aktualnie uczęszczał. Wtedy to jeszcze na słabiutkim komputerze odtwarzał muzykę ze zwykłego, a jednocześnie bardzo popularnego Winampa, nie wiedząc jeszcze wtedy, na czym polega prawdziwe miksowanie. Z biegiem czasu… gdy dostęp do Internetu stał się łatwiejszy LuQ zaczął gromadzić jeszcze większe zbiory muzyczne oraz sety znanych dji. Słuchając ich, odkrywał coraz więcej gatunków muzyki klubowej. Uwielbiał trance jednak jego serce podbiły wszelkie odmiany house. W wolnym czasie jako samouk szukał dobrego „przepisu” na miksowanie kawałków. Jakiś czas później otrzymał od rodziców nowy komputer, a jego parametry pozwoliły wreszcie, by zacząć używać oprogramowania takiego jak Virtual DJ, Traktor DJ Studio oraz zasmakować trudu w produkcji muzyki w Fruity Loops. Łukasz zaczął tworzyć pierwsze swoje sety, a u znajomego dj’a mógł pierwszy raz zagrać na prawdziwej konsolecie. Od tamtego czasu rozwija swoje umiejętności. Latem 2009 zagrał kilkakrotnie w Clubie Tropicana we Wronkach. Zimą 2009 zagrał krótkiego seta na Enjoy The Music w Śmiłowie koło Szamotuł, próbował również swoich sił na konsolecie w klubie Alcatraz w Poznaniu, grając krótkie sety pod okiem DJ’a Gregorego. Pierwszego, pełnego seta zagrał na imprezie Andrzejkowej w Śmiłowie 24 listopada 2010 roku. Aktualnie można go spotkać na sobotnich imprezach w pizzerii: Pizza House w Szamotułach oraz cotygodniowych wydaniach „Happy Tuesday” reprezentowanych przez DJ’a MaYeR’a w Clubie 22 na poznańskim, Starym Rynku. Razem z MaYeR’em tworzą zgrany duet (L&M) tak więc przeważnie można ich spotkać razem;)

Dzielił konsolete z takimi DJ-ami jak: NeeVald, Next DJ, MaYeR, Navro, Gregory, Tralien, Raffus, Balu, Adrians, Flip & Flap, Green, Sandro Van Niel, ArTrance, Kris Del Vegas, Tonhy, Anto, Martin Sas, Andy Mile, Michael Blake, Adrians, Mike Deen, Edd, PuMa, Meffi, Saayder, Small, Swen Klaid, Sh@dy, Mambix, Tom la Break, Thomas XIV, Bit Holder, Mutley, Boro, Liv i wielu innych.

Zagrał w:

Tropicana – Wronki,
Pizza House – Szamotuły,
Alanya (była Ambrozja) – Szamotuły,
Czekolada – Poznań,
Alcatraz – Poznań,
JoY – Pniewy,
Sonar – Drawski Młyn,
Euforia – Środa Wlkp,
VanDiesel – Poznań,
Club 22 – Poznań,
Bueno Vista – Poznań
Malibu Bar – Ustronie Morskie,
Pub Joker – Grodzisk Wlkp.

LuQ cały czas dąży do celu i chce cały czas rozwijać swoje umiejętności, mimo że w tej branży ma bardzo krótki staż. W Łukasza setach można usłyszeć wszelkie odmiany house takie jak tribal, elektro, vocal, funky, french, a niekiedy tech i deep, jak również remiksy komercyjnych, radiowych utworów. Eksperymentuje również z miksowaniem trance’owej muzyki. Serwuje takie odmiany jak vockal, uplifting, hard trance czy progressive. Jak sam twierdzi, muzyka pozwala mu przejść do innego wymiaru, pozwala uciec od problemów i szarej rzeczywistości. Łukasz nie zamyka się tylko w muzyce klubowej, lubi tez posłuchać komercji, dobrego rocka, a nawet muzyki klasycznej. I często powtarza, że nie ma gatunku muzycznego, który by „nie wpadał” mu w ucho:)

Aktualnie przeplata dobrą komercję z jej remixami oraz tanecznymi i tech-house’owymi odmianami muzyki House.

W najbliższej przyszłości, Łukasz planuje rozpocząć kolejny etap w swojej muzycznej przygodzie: produkcja muzyki.
Tymczasem jest na etapie tworzenia mashupów. Niektóre z nich są aktualnie promowane min. przez Roberto Bedrossa, Qbeenio i innych.

Mashups:

http://soundcloud.com/djluq — LuQ’s Soundcloud
http://soundcloud.com/l_and_m — L&M’s Soundcloud

http://www.youtube.com/user/wlazzmen?feature=mhee

Avicii fest. Florida & Taio Cruz – Good Feeling Hangover (LuQ & MaYeR Re-Extended)
Velvet – Rock Down To (LuQ Extended Mix)
Funky Truckerz feat Aaron Smith – You’re The One For Dancin’ (LuQ & MaYeR 'Funky’ Mashup)
Avicii feat. Florida – Good Feeling (LuQ & MaYeR Extended)
Elena ft. Pitbull – Disco Romancing (LuQ & MaYeR 'Calle Ocho’ Mashup)
SHM vs Steve Angello – One Knas (LuQ 'One More’)
SHM vs Steve Angello – One Knas (LuQ 'Knas More’)
Axwell vs Bastian Van Shield – I Found Empire (LuQ 'Afterhours’ Mashup)
Nofferini vs McClain – Move Your The House (LuQ Retro Mashup)
Michael Jackson vs Bastian Van Shield – Billie Jean Was Here (LuQ Private Mashup)
Funkagenda vs Steve Angelo – What The Knas (Armin Only 2011 LuQ’s Reconstruction)
Chris Lake & D5 vs Freemasons – I Watchin (LuQ Private Mashup)
Portman & Isma-Ae vs La Roux – Flashing For The Kill (LuQ Private Mashup)
Afrojack vs Faithless – Body Prutata Insomnia (LuQ Private Mashup)
Pitbull & Don Omar – I Know Danza Kudaro (LuQ & MaYeR 'in 22′ Mashup)
The Egg vs Dawid Guetta ft. Chris Bills – Don’t Go Over You (LuQ’s Private Mashup)
Tensnake vs BEP – Coma Beat (LuQ 'Pizza House’ Booty)

LuQ – Luke Wlazik. He was born in 1990 in SzamotuÅ‚y near Poznan. Interested in music from an early age. Even as a child tried playing regularly on accordion and bass guitar at the age of 15 years in local, young rock band. But I never found the time to learn to play a musical instrument. I never suspected that club music become his passion and escape from the problems and the gray reality. It started all when he got the first computer and began collecting songs. At the same time in the evenings listening to „esemesownia” non-existent today in Poznan stations: Kiss FM 93.5 conducted by the duo Kalwi & Remi. Then it was struck by the songs of the genre trance. In time, when already had a lot of music in his collection, he began to organize clubs in elementary school, and are currently attending. Then still on the slow computer play music with simple, yet very popular Winamp, and even then not knowing what the real mixing. Over time … when Internet access became easier LuQ began to gather even larger collections of music and DJ sets known. Listening to them, discovering more and more species of club music. He loved trance but his heart was conquered all varieties of house. In his spare time as a self-taught look good „rule” for mixing tracks. Some time later he received from his parents a new computer, and its parameters finally allowed to start using software like Virtual DJ, Traktor DJ Studio, and taste the difficulty in producing music in Fruity Loops. Luke began to create his first sets, au friend DJ could play for the first time on a real console. Since then develop his skills. In summer 2009 he played several times at Club Tropicana in Wronki. In winter 2009 he played a short set at Enjoy The Music in Smilowo near Szamotuly, also tried his hand at the console in the Alcatraz club in Poznan, playing short sets under the guidance of DJ Gregory. First, the full set he played at a party in 24.10.2010. Currently, you can meet him on Saturday’s events at the: Pizza House in Szamotuly, sometimes weekly editions of „Happy Tuesday” represented by MaYeR in the „Club 22” in Poznan, the Old Market. Together with MaYeR create a harmonious duet (L & M) so that they can usually meet together

He shared the console with such DJs as: NeeVald, Next DJ, Mayer, Navro, Gregory, Tralien, Raffus, Ball, Adrians, Flip & Flap, Green, Sandro Van Niel, ArTrance, Kris Del Vegas, Tonhy, Anto, Martin Sas Andy Miles, Michael Blake, Adrians, Mike Deen, Edd, Puma, Meffi, Saayder, Small, Swen Klaid, Sh @ dy, Mambix, Tom la Break, Thomas XIV, Bit Holder, Mutley, Boro, Liv, and many others.

He played in:

Tropicana – Wronki,
Pizza House – SzamotuÅ‚y
Alanya (was Ambrosia) – SzamotuÅ‚y
Chocolate – Poznan,
Alcatraz – Poznan,
Joy – Pniewy,
Sonar – Drawski Mill,
Euphoria – Wednesday Wlkp,
VanDiesel – Poznan,
Club 22 – Poznan,
Bueno Vista – Poznan
Malibu Bar – Ustronie Ocean,
Pub Joker – Grodzisk Wielkopolski

LuQ constantly strives to aim and wants to constantly develop their skills, even though the industry has a very short internship. In Luke sets you can hear all the varieties, such as tribal house, electro, vocal, funky, french, and sometimes tech and deep, as well as remixes of commercial radio tracks. Also experimenting with mixing trance music. Serves a variety such as vockal, uplifting, hard trance or progressive. As he says, allows him to move music to another dimension, allowing escape from the problems and the gray reality. Luke closes not only in the music club also likes to listen to commercialism, good rock and even classical music. I often repeat that there is no genre that would „not fell” into his ear

Currently, a good commerce is intertwined with its remixes and dance and tech-house grooves variations of house music.

In the near future, Luke plans to begin the next phase in his musical adventure: the production of music.
Meanwhile, on the stage of creating mashups. Some of them are currently being promoted min. by Roberto Bedross, Qbeenio and others.

Mashups:

http://soundcloud .com/djluq – LuQ’s Soundcloud
http://soundcloud.com/l_and_ m – L & M’s Soundcloud

http://www.youtube.com/use r/wlazzmen?feature =[…]

Avicii fest. Florida & Taio Cruz – Good Feeling Hangover (LuQ & MaYeR Re-Extended)
Velvet – Rock Down To (LuQ Extended Mix)
Funky Truckerz feat Aaron Smith – You’re The One For Dancin’ (LuQ & MaYeR 'Funky’ Mashup)
Avicii feat. Florida – Good Feeling (LuQ & MaYeR Extended)
Elena ft. Pitbull – Disco Romancing (LuQ & MaYeR 'Calle Ocho’ Mashup)
SHM vs Steve Angello – One Knas (LuQ 'One More’)
SHM vs Steve Angello – One Knas (LuQ 'Knas More’)
Axwell vs Bastian Van Shield – I Found Empire (LuQ 'Afterhours’ Mashup)
Nofferini vs McClain – Move Your The House (LuQ Retro Mashup)
Michael Jackson vs Bastian Van Shield – Billie Jean Was Here (LuQ Private Mashup)
Funkagenda vs Steve Angelo – What The Knas (Armin Only 2011 LuQ’s Reconstruction)
Chris Lake & D5 vs Freemasons – I Watchin (LuQ Private Mashup)
Portman & Isma-Ae vs La Roux – Flashing For The Kill (LuQ Private Mashup)
Afrojack vs Faithless – Body Prutata Insomnia (LuQ Private Mashup)
Pitbull & Don Omar – I Know Danza Kudaro (LuQ & MaYeR 'in 22′ Mashup)
The Egg vs Dawid Guetta ft. Chris Bills – Don’t Go Over You (LuQ’s Private Mashup)
Tensnake vs BEP – Coma Beat (LuQ 'Pizza House’ Booty)

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →