Daniel Eskey

Daniel Eskey
Kraj:
Polska
www:

Daniel Skonieczny kryjący się pod pseudonimem artystycznym – Daniel Eskey. Urodził się 1988 roku w Bydgoszczy. Zainteresowanie muzyką przyszło mu już w wieku 8 lat. Po trzech latach łapania ciekawych brzmień w wieku 11 lat przyszedł schyłek lat 1999-2000; milenijny ale przełomowy rok w jego zainteresowaniach muzycznych. Wtedy pojawiły się na rynku albumy: „Movin Melodies” André Tanneberger’a znanemu bliżej jako ATB oraz „Out There And Back” Paul Van Dyk’a jak się później okazało prekursorów dzisiejszej muzyki trance. Zainteresowanie oraz podziw dla producentów zza zachodniej granicy, z upływem czasu nie zniknęły do obu panów; do dziś. Oczarowany ich muzyką zwrócił uwagę na innych producentów vocal trance’u. Inspirowany w późniejszych latach muzyką takich artystów jak: Above & Beyond, Armin Van Buuren czy Rank1 zaczął interesować się miksowaniem muzyki w programach komputerowych. Z pomocą przyszedł internet gdzie mógł zacząć emitować swoje audycje radiowe. Wtedy już był pewien, że muzyka to jest to co go wewnętrznie spełnia i chciałby to robić jeszcze długi czas. W roku 2006 przyszła znajomość z Dj MdK i możliwość spróbowania swoich sił na prawdziwym sprzęcie. Przełomem w jego karierze jest nie wątpliwie rok 2009 kiedy dostał szansę sprawdzenia swoich umiejętności przed większą publicznością, tworząc imprezy trance’owe dla znajomych wraz ze swoim przyjacielem Lukas’em Gavel’em. Poniekąd pod jego wpływem zmienił styl na progressive trance. Na początku następnego roku wystąpił w klubie Fenikss w Żninie, co spełniło jego największe marzenie; występując przed dużą publicznością. Od niedawna bardzo zainteresowany produkcją własnych tracków. Aktualnie jego idolami muzycznymi są Simon Patterson, Sean Tyas oraz Ronski Speed. Co będzie dalej? Czas pokaże…

Daniel Skonieczny hiding under the pseudonym of art – Daniel Eskey. He was born 1988 in Bydgoszcz. Her interest in music came to him at the age of 8 years. After three years of catching the most interesting voices in the age of 11, came to decline in 1999-2000, the Millennium Goals, but crucial year in his musical interests. Then appeared on the market for albums „Movin Melodies” André Tanneberger’s known as ATB and closer „Out There And Back” Paul Van Dyk’s as it turned out later today precursors trance music. Interest and admiration for the producer behind the western border, with the passage of time has not disappeared for both men, to this day. Charmed by their music drew attention to other manufacturers vocal trance. Inspired by the music in later years by artists such as: Above & Beyond, Armin Van Buuren Rank1 and became interested in mixing music in computer programs. With the help of the Internet came where he could begin to emit their radio broadcasts. Then I was sure that music is what it internally meets and would like to do this for a long time yet. In 2006, the future is friends with Dj MdK and the opportunity to indulge their forces on real hardware. A turning point in his career is without a doubt the year 2009 when he got a chance to test their skills against a larger audience, creating a trance party for friends, along with his friend Lukas Gavel. Somehow under its influence has changed the style to progressive trance. At the beginning of next year, he starred in the club in Znin Fenikss, which has fulfilled his greatest dream, performing before a large audience. Recently, very interested in producing their own tracks. Currently his musical idols are Simon Patterson, Sean Tyas and Ronski Speed. What will happen next? Time will tell …

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →