ORKA – Deep Vocal Journey & Singing Circle in Warsaw

Festiwale
ORKA – Deep Vocal Journey & Singing Circle in Warsaw
Sobota, 21 września 2024
godz: 11:00

Loft 22

11 Listopada 22, Warszawa

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

ZMIANA DATY – z 20.04.2024, PRZENIESIONY na 21.09.2024

🇵🇱 / 🇬🇧 DEEP VOCAL JOURNEY & SINGING CICRLE WITH ORKA IN WARSAW
by Dreamersland 🧚🏿‍♂️

🌌 Bądź częścią muzycznej, intymnej opowieści, gdzie głos staje się mostem między sercem, wspólnotą a transcendencją.

🌙 Liczba biletów limitowana

📍Loft 22, ul. 11 Listopada 22, Warszawa
📅 21 – 22 września 2024
Pełne info: dreamersland.eu/orka/ 🧚🏿‍♂️

❤️ ⨳ ORKA ☾
🔥 ◈ Orka, to muzyk, piosenkarka, autorka tekstów i nauczycielka, która od czternastu lat zanurza się w duchowe głębie sztuki rytualnej i ceremonii. Jej podróż artystyczna to nieustanne badanie wpływu muzyki na uzdrowienie duszy i tworzenie przestrzeni, w której głos może rezonować z najgłębszymi warstwami bytu.
☾ Dzieli się swoją wiedzą i pasją w kręgach śpiewu na całym świecie, rozpalając iskry autentyczności w sercach tysięcy osób. Projekt „Orot”, który ukształtowała wraz z Urią Tsur, to kwintesencja jej dążenia do wyższej ekspresji i głębokiego kontaktu z wnętrzem.
☾ Zaangażowana w empowerment zarówno indywidualny, jak i kolektywny, nieustannie poszukuje dróg, by inspirować do pełniejszego wyrażania siebie. Na swoim koncie ma kilka albumów, zarówno solowych, jak i z zespołami, z którymi współtworzyła, oraz międzynarodowe koncerty i warsztaty, gdzie jej muzyka i słowo stają się mostem między codziennością a transcendentnym doświadczeniem.
☾ Pracując z setkami kobiet, zarówno w ramach warsztatów głosowych, jak i prowadzonego przez siebie „Chóru Kobiet Medycyny”, Orka przekazuje siłę nowego wymiaru kobiecości, która odważnie wyraża swoją moc i delikatność. Jest to wezwanie do śpiewu pełnego pasji, które staje się odwagą bycia sobą w najczystszej postaci.
☾ W tym duchu Orka kontynuuje swoją artystyczną podróż, zapraszając każdego z nas do wspólnego odkrywania tajemnic głosu i siły muzyki, która jest językiem duszy i mostem łączącym światy.

————————————————————-

🌀 ✦ 2 DNI: DEEP VOCAL JOURNEY
21-22.09.2024 11:00 – 16:00

✦ Przeżyj dwa dni pełne samoodkrywania, uzdrawiania i umocnienia dzięki transformacyjnej mocy Twojego głosu. Ta wokalna odyseja, spleciona z poezji i rytualnych elementów, jest esencją wieloletniego doświadczenia Orki w dzieleniu się głębokimi podróżami wokalnymi z ludźmi z całego świata.
✦ Warsztat ten jest zaproszeniem, by spotkać samego siebie, w otoczeniu otwartych głosów i serc, w naszym wewnętrznym i zewnętrznym świecie. Zastanówmy się, jak często pozwalamy sobie na te spotkania, na wykonanie wewnętrznej pracy i na otwarcie się na transformację. Odbywa się to w bezpiecznej, intymnej przestrzeni, gdzie panuje atmosfera akceptacji i głębokiego zrozumienia. Poprzez śpiew, zabawne gry i improwizację, odkrywamy i łączymy się z delikatnym, „śpiewnym ptakiem” naszego głosu. To podróż ku głębokiemu połączeniu z naszym wewnętrznym światem śpiewu, odkrywania wewnętrznego głosu, unikalnego wyrazu i przeplatanie naszych głosów w twórczym kręgu mężczyzn i kobiet.
✦ Łącząc elementy z klasycznej metodologii szkolenia wokalnego, świata holistycznego, improwizacji, prezentacji i dzielenia się, zapraszamy Cię do delikatnego, ale potężnego procesu, w którym Twój głos stanie się mostem do głębszego zrozumienia siebie i otaczającego Cię świata.

✨ Co otrzymasz:

🤍✨ Głębokie, intymne połączenie z własnym głosem i emocjami.
🤍✨ Rozwój umiejętności wyrażania siebie i swojej autentyczności.
🤍✨ Doświadczenie uzdrawiającej mocy śpiewu i muzyki.
🤍✨ Nauka i praktyka w zakresie klasycznych oraz nowatorskich metod wokalnych.
🤍✨ Możliwość bycia częścią wspierającej, twórczej społeczności.
🤍✨ Odkrywanie wewnętrznej mocy i delikatności poprzez śpiew i improwizację.

————————————————————-

🦋 ☙ SINGING CIRCLE with cacao
21.09.2024 18:00 – 21:00

♡ W przestrzeni rozświetlonej łagodnym blaskiem świec, pod czułym prowadzeniem Orki, stworzymy wyjątkowy krąg śpiewu, obfitujący w muzykę, magię sztuki i poczucie wspólnoty. Oświetleni ciepłym światłem, które rzuca na nasze twarze roztańczony płomień, otuleni aromatem kakao, nasze głosy zaczną płynąć swobodnie, tworząc harmonię, która połączy nasze serca.
♡ Orka poprowadzi nas przez ten wieczór, dzieląc się pieśniami z różnych kultur, od Ameryki Środkowej, przez kulturę żydowską, po kolorowe melodie kultury Rainbow i jej autorskie utwory. Każda pieśń stanie się mostem łączącym światy i zaproszeniem do odkrywania głębi naszych głosów.
♡ Otoczeni pięknem i ciepłem, nasze głosy zjednoczą się, tworząc melodyjną rzekę, która porwie nas w podróż do wnętrza siebie. To będzie czas radości, ukojenia, odkrywania i autentycznego wyrazu.
♡ Przyłącz się do nas w tym wyjątkowym kręgu śpiewu, gdzie pod blaskiem świec i w otoczeniu magicznego kakao, odkryjemy piękno głębokiego połączenia i siłę wspólnego śpiewu. To okazja, by poczuć esencję wspólnoty, ducha i muzyki, która łączy nas wszystkich.
♡ Towarzyszyć nam będzie napój bogów, kakao od Cacao Alchemica, które otworzy nasze serca i umożliwi głębsze połączenie ze sobą.

————————————————————-

☀️ ☼ LOFT 22 ☽
W warszawskim Loft 22, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością, przestrzeń staje się artystycznym sanktuarium, które otuli nas ciepłem drewnianych podłóg, surowością ceglanych murów i sufitów w industrialnym stylu. To miejsce, gdzie światło dzienne delikatnie wpada przez duże okna, tworząc idealne tło dla głębokich, czułych doświadczeń, otwierając przestrzeń na niezwykłe opowieści i inspirując do tworzenia i wyrażania siebie.

————————————————————-

☀️ REGULARNA CENA BILETU ⨀:
⧐ Deep Vocal Journey 21-22.09.2024: 650 PLN
⧐ Singing Circle with Cacao 21.09.2024: 250 PLN
⧐ Deep Vocal Journey + Singing Circle: 777 PLN
Do cen biletów doliczana jest opłata serwisowa operatora w wysokości: 12 PLN

☾ Wyczekujemy zanurzenia się w tej czułej, transformacyjnej przygodzie. ☽
www.dreamersland.eu

🇬🇧 English ———————————————————— ❤️

🌙 DEEP VOCAL JOURNEY & SINGING CICRLE WITH ORKA IN WARSAW
by Dreamersland 🧚🏿‍♂️

🌌 Be a part of a musical, intimate narrative where the voice becomes a bridge between the heart, community, and transcendence.

Limited ticket availability

📍 Loft 22, 11 Listopada Street 22, Warsaw
📅 September 21 – 22, 2024

dreamersland.eu/en/orka/ 🧚🏿‍♂️

❤️ ⨳ ORKA ☾

🔥 ◈ Orka is a musician, singer, songwriter, and teacher who has delved into the spiritual depths of ritual art and ceremony for fourteen years. Her artistic journey is a continuous exploration of the impact of music on the healing of the soul and creating a space where the voice can resonate with the deepest layers of being.
☾ She shares her knowledge and passion in singing circles worldwide, igniting sparks of authenticity in the hearts of thousands. The „Orot” project, shaped with Uria Tsur, epitomizes her pursuit of higher expression and deep inner connection.
☾ Committed to both individual and collective empowerment, she continually seeks ways to inspire fuller self-expression. She has several albums to her credit, both solo and with bands she has co-created, as well as international concerts and workshops where her music and words become a bridge between the everyday and the transcendent experience.
☾ Working with hundreds of women, in voice workshops and the „Women’s Medicine Choir” she leads, Orka conveys the strength of a new dimension of femininity that boldly expresses its power and gentleness. This is a call to passionate singing that becomes the courage to be oneself in its purest form.
☾ In this spirit, Orka continues her artistic journey, inviting each of us to explore the mysteries of the voice and the power of music, which is the language of the soul and a bridge connecting worlds.

————————————————————-

🌀 ✦ 2 DAYS: DEEP VOCAL JOURNEY
September 21-22, 2024, 11:00 AM – 4:00 PM

🌀 Experience two days filled with self-discovery, healing, and empowerment through the transformative power of your voice. This vocal odyssey, woven with poetry and ritual elements, is the essence of Orka’s years of experience in sharing deep vocal journeys with people around the world.
🌀This workshop is an invitation to meet oneself, surrounded by open voices and hearts, in our inner and outer world. Let’s consider how often we allow ourselves these meetings, to perform the inner work, and to open up to transformation. It takes place in a safe, intimate space, where an atmosphere of acceptance and deep understanding prevails. Through singing, fun games, and improvisation, we discover and connect with the delicate „singing bird” of our voice. This journey leads to a deep connection with our inner world of singing, discovering the inner voice, unique expression, and interweaving our voices in a creative circle of men and women.
🌀 Combining elements from classical vocal training methodology, the holistic world, improvisation, presentation, and sharing, we invite you to a gentle, yet powerful process, where your voice becomes a bridge to a deeper understanding of yourself and the world around you.

What will you get? ✨

🤍✨ A deep, intimate connection with your own voice and emotions.
🤍✨ Development of skills in expressing yourself and your authenticity.
🤍✨ Experience of the healing power of singing and music.
🤍✨ Learning and practicing classical and innovative vocal methods.
🤍✨ The opportunity to be part of a supportive, creative community.
🤍 ✨Discovering inner strength and gentleness through singing and improvisation.

————————————————————-

🌀 ☙ SINGING CIRCLE with Cacao
September 21, 2024, 6:00 PM – 09:00 PM
♡ In a space illuminated by the soft glow of candles, under Orka’s tender guidance, we will create a unique singing circle, rich in music, the magic of art, and a sense of community. Lit by the warm light casting dancing flames on our faces and enveloped in the aroma of cacao, our voices will begin to flow freely, creating harmony that connects our hearts.
♡ Orka will lead us through the evening, sharing songs from different cultures, from Central America through Jewish culture to the colorful melodies of Rainbow culture and her original pieces. Each song will become a bridge connecting worlds and an invitation to explore the depths of our voices.
♡ Surrounded by beauty and warmth, our voices will unite, creating a melodic river that carries us on a journey within. This will be a time of joy, solace, discovery, and authentic expression.
Join us in this unique singing circle, where under the candlelight and surrounded by magical cacao, we will discover the beauty of deep connection and the strength of collective singing. This is an opportunity to feel the essence of community, spirit, and music that connects us all. Cacao from Cacao Alchemica will accompany us, opening our hearts and enabling a deeper connection with ourselves.

————————————————————-

☀️ ☼ LOFT 22 ☽
In Warsaw’s Loft 22, where history intertwines with modernity, the space becomes an artistic sanctuary, enveloping us in the warmth of wooden floors, the rawness of brick walls, and industrial-style ceilings. It’s a place where daylight gently enters through large windows, creating the perfect backdrop for deep, tender experiences, opening the space for extraordinary stories and inspiring self-expression.
————————————————————-

☀️ REGULAR TICKET PRICE ⨀ :
⧐ Deep Vocal Journey September 21-22, 2024: 650 PLN
⧐ Singing Circle with Cacao September 21, 2024: 250 PLN
⧐ Deep Vocal Journey + Singing Circle: 777 PLN
An operator service fee is added to the ticket prices: 12 PLN

☾ We look forward to diving into this tender, transformative adventure. ☽

www.dreamersland.eu/en


ORKA – Deep Vocal Journey & Singing Circle in Warsaw | 21 września 2024 Sobota, Loft 22

Biletomat.pl
250 PLN

Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.


Imprezy blisko Ciebie w Tango App →