Impreza Vexenfest X Unhuman odbędzie się 23 kwietnia 2022 (Sobota), w klubie Konkret Łódź. Start imprezy: godz. 22:00. .
0 Vexenfest X Unhuman

Bilety na imprezę

Brak biletów na imprezę...

Vexenfest X Unhuman

23 kwietnia 2022, Konkret Łódź, start: 22:00

Zagrają na imprezie:
ENG BELOW 

 23.04.2022 | Klub KONKRET | Łódź |

Przed Państwem dawka przypominająca o VexenFest. Zbierając siły na jesienną, drugą edycję naszego klubowego festiwalu, zapraszamy na wydarzenie które odbędzie się 23.04.2022 w łódzkim klubie Konkret.

VexenFest to połączenie sił klubu Konkret oraz grup Wet Sets i Good vibes only

#TECHNO #ELECTRO #EBM #INDUSTRIAL

Zagrają:
 UNHUMAN (Berlin) [Liber Null Berlin, BITE, Potnia Theron]
 Ant0n (Wrocław) [Wyspa Tamka, Tech-Room29]
 Moist hardware / m_ozog [Wet Sets, VEXENfest]
 Lena b2b Glitter Glass {Good vibes only}
 Wiktor Skok [DOM, Jude]


 Unhuman
to berliński projekt elektroniczny i eksperymentalny Manosa Simotasa.
Rozpoczęty w 2012 roku w Atenach wraz z jego pierwszym kasetowym "Emperor Black". Unhuman ewoluował przez różne gatunki, ostatecznie odnajdując swój własny, niepowtarzalny głos w eksperymentalnej i mrocznej elektronice. Utrzymując swoje korzenie w post-punku, Unhuman wydawał w takich wytwórniach jak: Instruments Of Discipline, Veleno Viola, BITE, Amok Tapes i Strange Therapy.
Jako stały bywalec największych klubów w Berlinie, Unhuman występował w całej Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Jest stałym bywalcem Constant Value w Seulu w Korei Południowej.
Unhuman jest również założycielem Liber Null Berlin, która odegrała kluczową rolę w zjednoczeniu wolności sztuki w konceptualne wydarzenie na scenie, a także działa jako wytwórnia płytowa.
Rozszerzając działalność poza Berlin, Liber Null organizował wydarzenia z udziałem sztuk performatywnych i muzyką na całym świecie, w tym w Atenach, Paryżu, Tokio, Seulu i innych miastach.
ra.co/dj/unhuman


 Ant0n
to DJ, producent, promotor, akustyk.
Karierę zaczął kilka lat temu i szybko zdobył serce lokalnej sceny, z ambitną muzyką elektroniczną, za swój oryginalny styl. Poznać go można było, grającego po dachach i afterach wszelkiej maści.
Potrafi się odnaleźć w każdym gatunku w okolicach techno, od łagodniejszych, głębszych brzmień przy 125BPM, po mocne uderzenia, kwaśne i rosnące, zarówno w melodii, jak i w prędkości pędzących numerów - stara się łączyć i mieszać kilka tracków jednocześnie. Jego sety są bardzo często również ciekawym performancem.
Współtworzył wrocławski Transformator, od jego początków. Z przyjaciółmi prowadzi własną piwnicę na słynnej Tamce (Tech-Room 29), gdzie zbiera sprzęt i w wolnych chwilach zaczyna stawiać pierwsze kroki w tworzeniu własnych dźwięków.
Poszukiwacz. Jak sam o sobie pisze: „Moje sety są przede wszystkim mocne i energiczne w ramach doktryny. Gram to do czego najchętniej bym sam tańczył”
Obecnie świeży rezydent klubu Wyspa Tamka. Ponadto jego zajawka nie kończy się na Dj-ce i produkcji muzycznej. Od ponad 2 lat pasjonuje się akustyką i nagłaśnianiem mniejszych imprez jak i festiwali Np: LAS czy Sonic Fields Festiwal jako crew teamu SLAP.
www.facebook.com/DjAnt0n/


Moist hardware / m_ozog
to artysta dźwięku, kurator, dj, teoretyk kultury.
Od początku lat 90-tych zaangażowany w rozwój elektronicznej muzyki eksperymentalnej w Polsce. Założyciel i współtwórca wielu zespołów i projektów audiowizualnych (Spear, Ben Zen, Nonstate, Aural Treat, Sub Spa, Quantum Vacuum Oscillator, i.a.). Tworzy multimedialne performensy, instalacje interaktywne oraz filmy wideo. Aktualnie realizuje solowe projekty eksperymentalne. Jako dj gra electro techno, electro-industrial, ebm. Organizator cyklu imprez WET SETS oraz VEXENfest.


 Lena b2b GlitterGlass
Lena od zawsze była uczestniczką łódzkiej sceny klubowej, teraz zebrane doświadczenia krystalizują się w jej setach Dj'skich. Jej styl jest mroczny oraz niezwykle dynamiczny. Miksuje czarne krążki dobrane z najlepszych współczesnych labelów A+W, Mord, Bite, Pinkman czy L I E S. Na imprezach nadaje zniewalający puls, pod który musisz się podporządkować aby odczuć smak nocy w Łodzi.

Glitter Glass to dj, jak liczy, jest związana z graniem od zeszłej dekady. Zafascynowana twórcami i latami 80-tymi, co również przemyca w swoich setach. Głównie występuje w Łodzi, ale gościła również w wielu polskich miastach, a także w Berlinie.
| ebm | dark | synth | industrial | waves | ice-cold | romantic | cosmic | electro body | tech | hypnotic | new danceable beats | error | tanzen | distorted pulse |
Jest mrok, jest chłód, jest szum, ale zawsze jest tanecznie. Angażuje się w promowanie współczesnych artystów tworzących w obrębie podobnych gatunków.


 Wiktor Skok
to nazwisko, które pierwsze przychodzi na myśl gdy myśli się o łódzkim undergroundzie. Osoba wszechobecna na łódzkiej scenie od dekad. Artysta audiowizualny, popularyzator kultury industrialnej, animator sceny hardcore punk. Wokalista industrialnej formacji Jude. Twórca zinea Plus Ultra. Publicysta i promotor. Jeden z założycieli jednej z najważniejszych dla łódzkiego industrialu i muzyki techno, przestrzeni – Klubu DOM. fragment swoich rozległych fascynacji muzycznych prezentuje w setach DJskich. Miksując czarne książki od lat kształtuje gusta polskich klubowiczów. Industrial, electro-industrial, EBM, power electronics, noise oraz wszelkie odmiany mrocznej muzyki mechanicznej. W każdym wystąpieniu próbuje łączyć hermetyczne z popularnym, w autorskich setach w niepowtarzalny sposób łączy swoje własne produkcje z utworami Dymitra Szostakowicza, Karola Szymanowskiego, Marleny Dietrich czy Zarah Leander. Oprócz dzielenia sie muzyką, filmami, treścią najważniejsze elementy pozostają obecne: ruch, taniec, beat, rytm. Jeśli istnieje jakaś platforma pomiędzy Depeche Mode a Whitehouse odnajdziesz ją właśnie tutaj.

Bilety:
I pula - 30 zł
II pula - 40 zł
Bramka - 50 zł

ENG
 23.04.2022 | Klub KONKRET | Łódź |

Here is a dose reminding you about VEXENfest. Gathering strength for the autumn, second edition of our club festival, we invite you to the event which will take place on 23.04.2022 in the Konkret club in Łódź.

VexenFest is a combination of forces of Konkret club and groups Wet Sets and Good vibes only

#TECHNO #ELECTRO #EBM #INDUSTRIAL

ARTISTS:
 UNHUMAN (Berlin) [Liber Null Berlin, Potnia Theron]
 Ant0n (Wrocław) [Transformator, Wyspa Tamka, Tech-Room29]
 Moist hardware / m_ozog [Wet Sets, VEXENfest]
 Lena b2b Glitter Glass [Good vives only]
 Wiktor Skok [DOM, Jude]


 Unhuman
is the Berlin-based electronic and experimental project of Manos Simotas.
Started in 2012 in Athens with his first release "Emperor Black"on tape, Unhuman has evolved through different genres ultimately finding his own unique voice in experimental and dark electronics. Keeping his root in post-punk, Unhuman released on labels
such as Instruments Of Discipline, Veleno Viola, BITE, Amok Tapes and Strange Therapy.
As a regular mainstay of major clubs in Berlin, Unhuman has performed all around Europe, Asia and South America and holds the artist in residency at Constant Value in Seoul, South Korea. Unhuman is also the founder of Liber Null Berlin, which has played a critical role of unifying the freedom of arts in a conceptual event in the scene and also operates as a record label. Expanding beyond Berlin, Liber Null held events with performance arts and music all around the world including Athens, Paris, Tokyo, Seoul and beyond.

 Ant0n
is a DJ, producer, promoter, and acoustician.
He started his career a few years ago and quickly won the heart of the local scene with ambitious electronic music, for his original style. You could meet him playing on rooftops and after parties of all kinds.
He can find himself in every genre around techno, from softer, deeper sounds at 125BPM, to hard hitting, acidic and growing, both in melody and speed of the speeding numbers - he tries to mix and match several tracks at once. His sets are very often also an interesting performance.
He was a co-founder of Wrocław's Transformator, from its beginnings. With friends, he runs his own cellar in the famous Tamka street (Tech-Room 29), where he collects equipment and in his free time starts to take the first steps in creating his own sounds.
A seeker. As he writes about himself: "My sets are primarily powerful and energetic within the doctrine. I play what I would most like to dance to myself".
Currently a fresh resident of the Tamka Island club. Moreover, his passion does not end with Dj and music production. For more than 2 years he is passionate about acoustics and sound reinforcement of smaller events and festivals such as LAS or Sonic Fields Festival: LAS or Sonic Fields Festival as a crew of SLAP team.

Moist hardware / m_ozog
is a sound artist, curator, dj, and cultural theorist.
Since the early 90s he has been involved in the development of electronic experimental music in Poland. Founder and co-creator of many bands and audiovisual projects (Spear, Ben Zen, Nonstate, Aural Treat, Sub Spa, Quantum Vacuum Oscillator, etc.). Creates multimedia performances, interactive installations and videos. Currently pursuing solo experimental projects. As a dj he plays electro techno, electro-industrial, ebm and is the organizer of the WET SETS and VEXENfest events.


 Lena B2B GlitterGlass
Lena has always been a participant of Lodz club scene, now her experiences crystallize in her DJ sets. Her style is dark and very dynamic. She mixes black discs selected from the best contemporary labels such as A+W, Mord, Bite, Pinkman or L I E S. At parties she gives captivating pulse which you have to follow to feel the taste of the night in Lodz.

Glitter Glass is a dj, as she counts, she has been associated with playing since the last decade. She is fascinated with artists and the 80s, which she also smuggles in her sets. Mainly performs in Łódź, but has also played in many Polish cities, as well as in Berlin.
| ebm | dark | synth | industrial | waves | ice-cold | romantic | cosmic | electro body | tech | hypnotic | new danceable beats | error | tanzen | distorted pulse |
There is darkness, there is cold, there is noise, but it is always danceable. He is involved in promoting contemporary artists working in similar genres.


 Wiktor Skok
is the name that first comes to mind when thinking about the Lodz underground. A person omnipresent on the Łódź scene for decades. Audiovisual artist, popularizer of industrial culture, animator of hardcore punk scene. Vocalist of the industrial band Jude. Creator of Zinea Plus Ultra. Publicist and promoter. One of the founders of one of the most important for Lodz industrial and techno music spaces - DOM Club. Fragment of his vast musical fascinations he presents in his DJ sets. Mixing black books, he has been shaping the tastes of Polish clubbers for years. Industrial, electro-industrial, EBM, power electronics, noise and all kinds of dark mechanical music. In every performance he tries to combine the hermetic with the popular, in his original sets he uniquely combines his own productions with pieces by Dmitri Shostakovich, Karol Szymanowski, Marlene Dietrich or Zarah Leander. Besides sharing music, films and content, the most important elements are still present: movement, dance, beat and rhythm. If there is any platform between Depeche Mode and Whitehouse you will find it here.
Tickets:
I - 30PLN
II - 40PLN
GATE: 50PLN
+ dodaj mnie do listy obecnościObecni na imprezie (0)
Komentarze
Komentarze (0)