Nie ma w tej chwili innej możliwości, żeby otrzymać bezzwrotną pomoc na pokrycie przynajmniej części strat, jakie poniosło się w tym roku z powodu pandemii koronawirusa. 0 UserComments

Poniosłeś straty w sferze muzyki i tańca? Do 21 października złóż wniosek do Funduszu Wsparcia Kultury

Artykuł dodano: 13 października 2020, godz. 12:19
Odsłony: 43403x
Nie ma w tej chwili innej możliwości, żeby otrzymać bezzwrotną pomoc na pokrycie przynajmniej części strat, jakie poniosło się w tym roku z powodu pandemii koronawirusa. 

Przekażcie zatem wszystkim znajomym, których dotyczy ten problem, że tylko do 21 października trwa nabór wniosków o rekompensaty w ramach Funduszu Wsparcia Kultury,  czyli mechanizmu finansowego powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 400 milionów złotych ma trafić do podmiotów działających w sferze teatru, muzyki i tańca, a także samorządowych instytucji artystycznych. 

Uwaga, otrzymane środki będzie trzeba wydać jeszcze w tym roku!

Rekompensaty mają wynosić 40 lub 50% strat z okresu od 12 marca do końca grudnia 2020 roku, liczonych na podstawie tego samego okresu w ubiegłym roku. Firmy i instytucje powinny z ksiąg rachunkowych z 2019 roku wyciągnąć sumę przychodów i zestawić ją z przychodami z tego roku - różnica jest podstawą do obliczenia kwoty, o którą można wystąpić. 

Wnioski można składać tylko do 21 października poprzez fwk.Witkac.pl. Wyniki naboru będą ogłoszone do końca listopada, ponieważ warunkiem otrzymania takiej rekompensaty jest spełnienie obowiązku wydania kwoty rekompensaty w ostatnim miesiącu tego roku "na cele zadeklarowane we wniosku". Z dofinansowania trzeba się rozliczyć do 15 stycznia 2021. 

W jaki sposób można będzie rozdysponować środki z Funduszu? 

Zakres rekompensat obejmuje koszty kwalifikowalne, których wykaz można znaleźć w art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014. Według jego zapisów "w przypadku pomocy operacyjnej za koszty kwalifikowalne uznaje się:

a) koszty instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego związane z ciągłymi lub okresowymi działaniami, takimi jak wystawy, spektakle i wydarzenia oraz podobne działania kulturalne mające miejsce w ramach podstawowej działalności gospodarczej;
02014R0651 — PL — 10.07.2017 — 001.004 — 80
b) koszty edukacji kulturalnej i artystycznej, jak również koszty promo­wania lepszego zrozumienia znaczenia ochrony i propagowania różnorodnych form wyrazu kulturowego za pośrednictwem programów edukacyjnych oraz programów zwiększających świado­mość społeczeństwa, m.in. przy zastosowaniu nowych technologii;
c) koszty poprawy dostępu społeczeństwa do instytucji kultury lub obiektów dziedzictwa kulturowego i działań, w tym koszty digitali­zacji i stosowania nowych technologii, a także koszty poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych;
d) koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działa­niem kulturalnym, np. wynajem lub dzierżawa nieruchomości lub obiektów kulturalnych, koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z projektem lub działaniem kulturalnym, koszty struktur architektonicznych na potrzeby wystaw i dekoracji scenicznych, wypożyczenie, dzierżawa i amortyzacja narzędzi, oprogramowania i sprzętu, koszty praw dostępu do utworów chronionych prawem autorskim oraz innych powiązanych treści chronionych prawem własności intelektualnej, koszty promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności; koszty amortyzacji i koszty finansowania są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy nie zostały objęte pomocą inwestycyjną;
e) koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego lub projektu;
f) koszty usług doradczych i wspierających świadczonych przez konsultantów zewnętrznych i usługodawców, ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności".

Platforma, na której trzeba założyć konto, dostępna jest pod linkiem: https://fwk.witkac.pl/ Najważniejsze informacje można znaleźć w poniższym filmie oraz w tym miejscu:

https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

Numery infolinii:

Instytut Muzyki i Tańca: tel. 22 122 11 82
Instytut Teatralny: tel. 22 122 11 83

Rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Komentarze
Zarejestruj się i zaloguj, aby dodać komentarz...
Komentarze (0)