IN & OUT: Laura ADEL (AV) + GHEORDU dj live set w Recepcji

Elektronika
IN & OUT: Laura ADEL (AV) + GHEORDU dj live set w Recepcji
Czwartek, 01 czerwca 2023
godz: 20:00

Recepcja

Ruska 46a, Wrocław

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

[en below]
~ dj live set z autorskimi wizualizacjami otwiera sezon rezydencji artystycznych MagiC Carpets 2023 ~
KIEDY: 1 czerwca, 20:00 – 22:00
GDZIE: Recepcja, Ruska 46a
WSTĘP: wolny
Wraz z Laurą Adel (artystką intermedialną) i Miruną Gheordunescu (DJ-ką) doświadczysz kolizji różnic połączonych w audiowizualny performance. To, co łączy te dwie artystki, to bardzo intymny i refleksyjny sposób tworzenia. Poza tym różni je język twórczego wyrazu. W dużej mierze pochodzą z innych środowisk i kręgów kulturowych, a codzienne życie jest całkowitym przeciwieństwem. Miruna jest po wypadku, który zmusił ją do życia i pracy w domu, zaniedbując zewnętrzny świat interakcji i doświadczeń. Tymczasem Laura zawsze była w ciągłym aktywnym działaniu, pochłonięta swoją osobistą twórczością artystyczną. Podczas tego wydarzenia podzielą się tym procesem i opowiedzą o nim za pomocą dźwięków i obrazów.
Występ ma dwie części:
eksperymentalna i abstrakcyjna, dość mroczna w stylu Laury, a druga harmonijna, ekspresyjna i taneczna w stylu setów Miruny.
Te taneczne będą pełne światła, organiczne, linearne lub złożone z punktów. Z kolei te eksperymentalne będą kolizją geometrii i miękkości gradientów, rozmyć i fal, bardziej kolażowe. Z pewnością oba będą audio-reaktywne i monochromatyczne. Ta kombinacja wyraźnie odzwierciedla osobowości artystek.
Jaki będzie efekt ich wspólnej twórczości? Przyjdź i przeżyj z nami ten artystyczny moment. Wysłuchaj, obejrzyj i porozmawiaj z twórczyniami, które właśnie rozpoczynają swoją rezydencję we Wrocławskim Instytucie Kultury w ramach europejskiej platformy MagiC Carpets.
Rezydentki ↓ ↓ ↓ ↓
Laura Adel jest artystką interdyscyplinarną wykorzystującą sztukę do kwestionowania percepcji i odkrywania nowych estetyk. Swoją twórczość opiera na abstrakcji, filmach eksperymentalnych i interakcji. Prace Laury były nagradzane zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej abstrakcyjne filmy można było oglądać m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku czy w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. W ramach kolekcji Urban Screen Production jej filmy pokazywane są w Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. Pracuje na Wydziale Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie robi doktorat.
www.lauraadel.com
IG: @lauhra_adel
Miruna Gheordunescu – znana również jako – GHEORDU. Spowiedź to sztuka pracy Miruny. Jej projekty wynikają z zadawania sobie wewnętrznych pytań. W swoim podejściu Miruna ucieleśnia fakt, że wszystko, co tworzy, obraca się wokół tematów pamięci, rzeczywistości, obecności i dysonansu.
Ukończyła studia (Wydział Grafiki) latem 2019 roku na Narodowym Uniwersytecie Sztuki w Bukareszcie (Rumunia), a następnie uzyskała tytuł magistra grafiki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Obecnie mieszka we Wrocławiu i pisze pracę doktorską na temat lokalnej sceny tanecznej muzyki techno i montażu wibracyjnego. Jej interdyscyplinarna praktyka obejmuje fotografię, instalację, druk i prace wideo, a jej prace ewoluują poprzez różne formaty i estetyki, metodologie i poetyki. W ubiegłym roku skupiła się bardziej na swoim pierwotnym sposobie ekspresji: ruch performatywny i dźwięk.
IG: @gheordu
Na przełomie maja i czerwca w WIK-u gościmy też Stancę Soare – rumuńską artystkę wizualną, która poprowadzi serię kreatywnych warsztatów: [https://fb.me/e/3sl71iKqY]
IG: @stanca_soare
//
[ENGLISH]
IN & OUT: dj live set + AV
WHEN: 1st June 2023 20:00 – 22:00
WHERE : Recepcja, Ruska 46a
Together with Laura Adel (intermedia artist) and Miruna Gheordunescu (DJ) you will experience an collusion of differences merged together in audio-visual performance. What those two artists have in common is the very intimate and reflective way of creation. Beside this, their words differ. In a large scale they come from another backgrounds and cultural environments. Also their everyday life is a complete opposite. Miruna recently went through an accident which forced her to live her life inside home, neglecting the outside wind of interactions and experiences. Meanwhile Laura, was always in a continuous active action, preoccupied of her personal artistic creation. For this event they decide to share the process and talk via images and sounds.
They split their show into two pieces – one more experimental and abstract, another more harmonic and expressive – as this combination clearly reflects their personalities.
What can be expected? The set will be divided into 2 parts: dark in Laura’s style the other more danceable in the style of Miruna’s sets. The dancing ones will be full of light and organic, linear or composed of points. The experimental ones, on the other hand, will be a collision of geometry and softness of gradients, blurs and waves, more collage-like. For sure, both will be audio-reactive and monochromatic.
What will be the conclusion of their mutual creation? Will they get on as well as they do on every day bases? Come and share with us this artistic moment, listen, watch and talk with artists who are about to start their residency in Wroclaw.
~
About the artists ↓ ↓ ↓
Laura Adel is an interdisciplinary artist who uses art to question perception and explore new aesthetics. She based her creation on abstraction, experimental films and interaction. Laura’s works were awarded both nationally and internationally. Among other galleries, her abstract movies were exhibited in the Centre of Contemporary Art Laznia in Gdansk or in the National Museum – Four Domes Pavilion in Wroclaw. As part of Urban Screen Production collection her films are being shown across Canada, New Zealand and Australia. She works at the New Media Department at Academy of Fine Arts in Wroclaw where pursuing a doctorate degree.
Miruna Gheordunescu – as know as – GHEORDU
Confession is the art of Miruna’s work. Her projects stem from probing the internal questions she is asking of herself. In her approach, Miruna embodies the fact that everything she is creating revolves around themes of memory, reality, presence and dissonance.
She completed her studies (Graphics department) in the summer of 2019 at the National University of Arts in Bucharest (Romania) and after she received her Master Degree in Graphic Arts at Marie Curie Skłodowska (UMCS) in Lublin (Poland). Now, based In Wroclaw (Poland) she is writing her P.h.D about the Local techno music dance scene and vibrational assembly. Her artistic practice is interdisciplinary and includes photography, installation, printing and video work. Her work evolves through various formats and aesthetics, methodologies and poetics. In the past year, she was focused more on her primordial way of expression through art, performative movement & sound.

During the May/June period WIK will also host Stanca Soare – Romanian visual artist who lives and works between Giverny (France) and Miroși (Romania) .
***
Wroclaw Institute of Culture is a partner of the international platform Magic Carpets, which brings together more than a dozen cultural organisations. Arnis’s residency is taking place thanks to the Magic Carpets network and the collaboration with Kauno biennale.Imprezy blisko Ciebie w Tango App →